Privacy statement

Privacy Persoonsgegevens 

Fysiotherapie Kanaleneiland maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum Kanaleneiland. Dit  privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie is in een folder te verkrijgen in het Gezondheidscentrum Kanaleneiland. 

Algemeen 

De Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is opgesteld ter  bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die  met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde  rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.  Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Deze folder is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op  grond van de AVG en de WKKGZ.  

Fysiotherapie Kanaleneiland 

In onze praktijk kunnen van u diverse persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is  noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van  de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld ter bestrijding van ernstig  gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht  melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Infectieziektenwet).  

De plichten van Fysiotherapie Kanaleneiland 

Fysiotherapie Kanaleneiland is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking  van persoonsgegevens die in al haar organisatieonderdelen plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit  voortkomen, voldoet zij als volgt: Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 

 • voor zorgverlening 
 • voor doelmatig beheer en beleid 
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
 • De algemene gegevensverwerking is aangemeld bij de Functionaris voor Gegevensbescherming  (FG). Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. 
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit  kan gebeuren door uw hulpverlener, maar ook via een folder (zoals deze) of via de website  (https://kanaleneilandfysiotherapie.nl/privacy-policy/). 
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Kanaleneiland hebben zich verplicht om  vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling),  tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.  Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

Uw rechten als betrokkene: 

 • Het recht om te weten of persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan  alleen tegemoet worden gekomen indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van  aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen  te blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u het bijgevoegde formulier invullen en opsturen of inleveren bij Fysiotherapie Kanaleneiland. Bij het afhalen van uw dossiergegevens bent u verplicht uw identiteitsbewijs te tonen.
Uw belangen kunnen ook behartigd worden door  een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).  

Krijgt u te maken met een weigering van Fysiotherapie Kanaleneiland om u bovenstaande  rechten te verlenen, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie (zie de klachtenregeling  op www.kanaleneilandfysiotherapie.nl).  

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Fysiotherapie Kanaleneiland hebben de verplichting vertrouwelijk met  uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking  van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter  enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener  doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw  gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk  mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de  apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).  

Opvragen medische gegevens overleden patiënt 

Het verstrekken van de medische gegevens is toegestaan indien verondersteld kan worden dat de  overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er zwaarwegende belangen zijn. Aan  de zorgverlener zal het verzoek worden voorgelegd of hij/zij de zwijgplicht wenst te doorbreken. Graag  in een begeleidende brief uw verzoek toelichten.